PRODUKTY

Model Pola-One
Rower przeznaczony dla użytku indywidualnego lub wypożyczalni sprzętu wodnego. Długość standardowa boi pływających 300cm zapewnia wyporność do 150kg. Możliwość zamówienia modelu z bojami 350cm. Rower w całości waży 35kg. Napęd jednostki skonstruowany specjalnie do naszych rowerów oparty jest o mocne przekładnie zębate umożliwiające jego długotrwałą i bezawaryjną pracę. Dostępne są dwie wersje śrub napędowych aluminiowe i poliuretanowe
Rower charakteryzuje się bardzo dobrą sterownością i prostotą użytkowania. Możliwość poruszania się również w tył. Cena detaliczna 9500zł brutto.

Waterbike (bike boat) Pola-one intended for individual use or water equipment rental. The standard length of the floating buoys is 300 cm and provides a displacement of up to 150 kg. Possibility to order a model with 350 cm buoys. The entire bike weighs 35 kg. The unit drive, designed especially for our bikes, is based on strong gears enabling long-term and failure-free operation. Two versions of propellers are available: aluminum and polyurethane The bike is characterized by very good controllability and simplicity of use. Possibility to move backwards as well. Retail price PLN 9,500 gross

Wasserfahrrad (Fahrradboot) Pola-one zur individuellen Nutzung oder zum Verleih von Wasserausrüstung. Die Standardlänge der Schwimmbojen beträgt 300 cm und ermöglicht eine Verdrängung von bis zu 150 kg. Es besteht die Möglichkeit, ein Modell mit 350-cm-Bojen zu bestellen. Das gesamte Fahrrad wiegt 35 kg. Der speziell für unsere Fahrräder entwickelte Aggregateantrieb basiert auf starken Zahnrädern, die einen langfristigen und störungsfreien Betrieb ermöglichen. Es stehen zwei Propellervarianten zur Verfügung: Aluminium und Polyurethan. Das Fahrrad zeichnet sich durch sehr gute Steuerbarkeit und einfache Bedienung aus. Möglichkeit, auch rückwärts zu fahren. Verkaufspreis 9.500 PLN brutto

Model Pola-One + Air deck dla dzieci do 40kg.


Model Pola-One 1+2

Rower przeznaczony dla użytku na wypożyczalni sprzętu wodnego. Długość boi pływających 350cm co zapewnia wyporność do 200kg. Szerokość jednostki to 210cm, zapewnia to stabilność na wodzie i swobodne przewożenie 3 osób. Pokład wyposażony jest w dwa siedziska dla dzieci lub dorosłych. Możliwość zamówienia modelu z bojami 400cm. Rower w całości waży 55kg. Cena detaliczna 10900zł brutto.
The water bike (bike boat) is intended for use at a water equipment rental company. The length of the floating buoys is 350 cm, which provides a displacement of up to 200 kg. The width of the unit is 210 cm, which ensures stability on the water and easy transport of 3 people. The deck is equipped with two seats for children or adults. Possibility to order a model with 400 cm buoys. The entire bike weighs 55 kg. Retail price PLN 10,900 gross.
Das Wasserfahrrad (Fahrradboot) ist für den Einsatz bei einem Wassersportausrüstungsverleih bestimmt. Die Länge der Schwimmbojen beträgt 350 cm, was eine Verdrängung von bis zu 200 kg ermöglicht. Die Breite des Geräts beträgt 210 cm, was für Stabilität auf dem Wasser und einen einfachen Transport von 3 Personen sorgt. Das Deck ist mit zwei Sitzplätzen für Kinder oder Erwachsene ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, ein Modell mit 400-cm-Bojen zu bestellen. Das gesamte Fahrrad wiegt 55 kg. Verkaufspreis 10.900 PLN brutto.


MODEL Chillbike
Największy z dostępnych na rynku rowerów wodnych demontowalnych. Długość całkowita 400cm. Szerokość jednostki 210cm. Rower wyposażony jest w napęd manualny nożny oraz pokład o powierzchni 4m2. Pokład umożliwia podróżowanie na platformie w pozycji leżącej dla 2 osób lub w pozycji siedzącej
do 4 osób. Rower dedykowany dla wypożyczalni sprzętu wodnego.
Cena detaliczna 12900zł brutto.

The largest removable water bikes available on the market. Total length 400cm. Unit width 210cm. The bike is equipped with a manual foot drive and a 4m2 deck. The deck allows you to travel on the platform in a lying position for 2 people or in a sitting position up to 4 people. A bike dedicated to water equipment rentals. Retail price PLN 12,900 gross.

Die größten abnehmbaren Wasserfahrräder auf dem Markt. Gesamtlänge 400 cm. Gerätebreite 210 cm. Das Fahrrad ist mit einem manuellen Fußantrieb und einem 4 m² großen Deck ausgestattet. Das Deck ermöglicht die Fahrt auf der Plattform im Liegen für 2 Personen oder im Sitzen für bis zu 4 Personen. Ein Fahrrad speziell für den Verleih von Wasserausrüstung. Verkaufspreis 12.900 PLN brutto.


MODEL E-Chillbike
Największy z dostępnych na rynku rowerów wodnych demontowalnych. Długość całkowita 400cm. Szerokość jednostki 210cm. Rower wyposażony jest w napęd elektryczny o mocy 250W zasilany z baterii 24V, ramę poziomą oraz pokład o powierzchni 4m2. Sterowanie prędkością obrotową silnika w manetce kierownicy. Dodatkowo stacyjka odłączająca zasilanie. Pokład umożliwia podróżowanie na platformie w pozycji leżącej dla 2 osób lub w pozycji siedzącej do 4 osób. Rower dedykowany dla wypożyczalni sprzętu wodnego.
Cena detaliczna 14900zł brutto.

The largest removable water bikes available on the market. Total length 400cm. Unit width 210cm. The bicycle is equipped with a 250W electric drive powered by a 24V battery, a horizontal frame and a 4m2 deck. Engine speed control with the steering wheel lever. Additionally, a switch that disconnects the power supply. The deck allows you to travel on the platform in a lying position for 2 people or in a sitting position for up to 4 people. A bike dedicated to water equipment rentals. Retail price PLN 14,900 gross.

Die größten abnehmbaren Wasserfahrräder auf dem Markt. Gesamtlänge 400 cm. Gerätebreite 210 cm. Das Fahrrad ist mit einem 250-W-Elektroantrieb ausgestattet, der von einer 24-V-Batterie angetrieben wird, einem horizontalen Rahmen und einem 4 m² großen Deck. Motordrehzahlregelung mit dem Lenkradhebel. Zusätzlich ein Schalter, der die Stromversorgung unterbricht. Das Deck ermöglicht die Fahrt auf der Plattform im Liegen für 2 Personen oder im Sitzen für bis zu 4 Personen. Ein Fahrrad speziell für den Verleih von Wasserausrüstung. Verkaufspreis 14.900 PLN brutto.MODEL PV-waterbike
Innowacyjny rower wodny z napędem elektrycznym zasilanym modułem fotowoltaicznym. Długość całkowita 350cm. Szerokość jednostki 170cm. Rower wyposażony jest w napęd elektryczny o mocy 250W zasilany z baterii 24V współpracującej z modułem fotowoltaicznym zamontowanym w części przedniej jednostki. Rower w pogodne dni może poruszać się na energii pochodzącej z modułu PV (nie ma konieczności podłączania baterii). Może również pracować na samej baterii 24V bez udziału modułu PV. Rower wyposażony jest w regulator PV umożliwiający hybrydową pracę modułu i baterii.
Cena detaliczna 12500zł brutto bez modułu PV.

An innovative water bike with an electric drive powered by a photovoltaic module. Total length 350cm. Unit width 170cm. The bicycle is equipped with a 250W electric drive powered by a 24V battery working with a photovoltaic module mounted in the front of the unit. On clear days, the bike can run on energy from the PV module (no need to connect the battery). It can also operate on a 24V battery alone without the use of a PV module. The bike is equipped with a PV controller enabling hybrid operation of the module and battery. Retail price PLN 12,500 gross without PV module.

Ein innovatives Wasserfahrrad mit elektrischem Antrieb, angetrieben durch ein Photovoltaikmodul. Gesamtlänge 350 cm. Gerätebreite 170 cm. Das Fahrrad ist mit einem 250-W-Elektroantrieb ausgestattet, der von einer 24-V-Batterie angetrieben wird und mit einem an der Vorderseite des Geräts montierten Photovoltaikmodul arbeitet. An klaren Tagen kann das Fahrrad mit Energie aus dem PV-Modul betrieben werden (kein Anschluss der Batterie erforderlich). Es kann auch allein mit einer 24-V-Batterie ohne Verwendung eines PV-Moduls betrieben werden. Das Fahrrad ist mit einem PV-Controller ausgestattet, der einen Hybridbetrieb von Modul und Batterie ermöglicht. Verkaufspreis 12.500 PLN brutto ohne PV-Modul.


MODEL Mini-One
Najmniejszy rower wodny dostępny na rynku. Dedykowany dla użytku indywidualnego lub na wypożyczalnię. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 - 9 lat. Warunkiem użytkowania przez dzieci jest nadzór dorosłego opiekuna. Rower ma długość całkowitą 180cm a jego szerokość wynosi 100cm. Wyporność roweru 40kg.Waga jednostki ok 20kg. Cena detaliczna 6500zł brutto.

The smallest water bike available on the market. Dedicated to individual use or rental. Intended for children aged 4 - 9. The condition for use by children is the supervision of an adult guardian. The bike has a total length of 180 cm and its width is 100 cm. The displacement of the bicycle is 40 kg. The weight of the unit is approximately 20 kg. Retail price PLN 6,500 gross.

Das kleinste Wasserfahrrad auf dem Markt. Zur individuellen Nutzung oder Vermietung bestimmt. Gedacht für Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren. Voraussetzung für die Nutzung durch Kinder ist die Aufsicht eines erwachsenen Erziehungsberechtigten. Das Fahrrad hat eine Gesamtlänge von 180 cm und eine Breite von 100 cm. Die Verdrängung des Fahrrades beträgt 40 kg. Das Gewicht des Gerätes beträgt ca. 20 kg. Verkaufspreis 6.500 PLN brutto.

© Enco
Created by:
NFHotel
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram